ADMICRO

Cho tổng M = 14 + 84 + x. Với giá trị nào của x dưới đây thì M⋮7?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO