ADMICRO

Cho hàm số \(y = {x^4} – 2{x^2}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO