ADMICRO

Cho hai đa thức A= 2x4 – 10x3 + 3x2 – 3x + 2;  B = 2x2  + 1. Đa thức R dư trong phép chia trên là: 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO