ADMICRO

Cho C = {−3;−2;0;1;6;10}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc C và là số nguyên âm.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO