ADMICRO

Biết - 9 < x < 0. Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO