ADMICRO

\({\left( { - 11.{x^2}} \right)^2}\) bằng với:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO