ADMICRO

\(\begin{array}{l} \left( {25{x^2} + 10xy + 4{y^2}} \right)(5x - 2y) \end{array}\) bằng với:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK